Poslední aktualizace: 31. července 2017

 1. PŘIJETÍ PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

  Tím, že vstupujete na kteroukoli z našich webových stránek a používáte ji, používáním kteréhokoli věrnostního programu nebo kterékoli mobilní aplikace (společně „Služby“), k nimž je možné získat přístup prostřednictvím různých médií nebo zařízení a které zpřístupňuje společnost CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 388/1, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 26149737, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 6353, a společnost Unibail Management, SA, 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paříž, Francie, registrovaná v pařížském obchodním rejstříku pod číslem 414878389 (jednotlivě „my“ v různých pádech), přijímáte tyto podmínky užívání, souhlasíte s nimi, zavazujete se, že je budete dodržovat, a jste těmito podmínkami užívání vázáni (dále „Podmínky užívání“).

  Tyto Podmínky užívání představují právně závaznou dohodu. Nesouhlasíte-li s kterýmkoli ustanovením těchto Podmínek užívání, nevstupujte na webové stránky ani nepoužívejte Služby.

  Tyto Podmínky užívání se týkají jakýchkoli Služeb s tím, že pro některé Služby platí další ustanovení (viz níže „Specifická ustanovení, která se týkají našeho věrnostního programu a fyzických věrnostních karet” a „Specifická ustanovení týkající se zjišťování polohy”).

  Upozorňujeme Vás, že můžeme nabízet Služby, jejichž poskytování není upraveno těmito Podmínkami užívání. Platí pro ně jejich vlastní podmínky poskytování (zvláštní podmínky poskytování platí například pro dárkové karty, které můžeme nabízet).

  Služby jsou určeny uživatelům ve věku nejméně šestnáct (16) let.

 2. RegistraCE A ÚČET

  Abyste získali přístup k věrnostnímu programu a/nebo některým z našich Služeb prostřednictvím našich mobilních aplikací nebo webových stránek, můžeme od Vás požadovat, abyste si u nás vytvořili účet. Vytvoření účtu a poskytnutí námi požadovaných informací a osobních údajů je dobrovolné.

  Při vytváření účtu musíte dokončit příslušný registrační postup a budete mít na výběr z následujících možností:

  • vytvořit účet použitím odkazu na věrnostní kartu, kterou jsme Vám již vydali (tj. zadáním kódu, který najdete pod čárovým kódem na věrnostní kartě nebo naskenováním čárového kódu) a potvrzením Vašich osobních údajů (tj. jména, příjmení, data narození, adresy, poštovního směrovacího čísla, pohlaví, telefonního čísla a adresy elektronické pošty); nebo
  • vytvořit účet poskytnutím požadovaných informací (tj. jména, příjmení, adresy elektronické pošty, data narození, adresy, poštovního směrovacího čísla, pohlaví a telefonního čísla)
   a výběrem hesla, nebo
  • vytvořit účet s využitím Vašeho účtu na Facebooku, Googlu nebo Twitteru.

  V každém případě se zavazujete, že nám poskytnete přesné a úplné údaje a že tyto údaje budete aktualizovat, bude-li to potřebné.

  Jakmile bude účet vytvořen, bude automaticky propojen a sdružen s věrnostní kartou, kterou jsme Vám případně vydali před vytvořením Vašeho účtu.

  Nejste-li v době vytvoření Vašeho účtu držitelem námi vydané věrnostní karty, bude Vám spolu s vytvořením účtu automaticky založena i věrnostní karta. Berete na vědomí, že věrnostní program
  a věrnostní karta je vždy založena/vydána pro konkrétní osobu a vyhrazena výlučně k jejímu vlastnímu, osobnímu a nikoli podnikatelskému nebo profesnímu použití. Věrnostní program ani věrnostní karta se nemohou převádět nebo postupovat a věrnostní karta neslouží v žádném případě jako platební karta. Souhlasíte, že věrnostní program můžeme kdykoli a z jakýchkoli důvodů dle našeho výlučného uvážení upravovat, pozastavit nebo ukončit.

  Pokud jste si zvolili, že bude přistupovat ke Službám s využitím Vašeho účtu na Facebooku, Googlu nebo Twitteru, budete požádáni, abyste se nejprve přihlásili s použitím Vašeho hesla na Facebook, Google nebo Twitter. Ve všech ostatních případech budete požádáni, abyste se přihlašovali svou adresou elektronické pošty (e-mail) a zvoleným heslem.

  Zavazujete se, že nám neprodleně oznámíte na e-mailovou adresu infoccm@unibail-rodamco.com jakékoli nepovolené použití vašeho účtu pro přístup ke Službám.

  Jestliže se chcete přihlásit pouze do našeho věrnostního programu bez vytvoření účtu pro jiné Služby nabízené prostřednictvím našich mobilních aplikací nebo webových stránek, nebo chcete-li používat fyzickou věrnostní kartu, postupujte podle zvláštních ustanovení, která se týkají vydání fyzické věrnostní karty („Specifická ustanovení, která se týkají našeho věrnostního programu a fyzických věrnostních karet”).

 3. ExternÍ ODKAZY A OBSAH

  Můžeme Vám navrhovat hypertextová propojení (linky) z našich Služeb nebo ze sdělení, která dostanete v rámci Služeb, na webové stránky třetích stran nebo na internetové zdroje. Žádná z těchto webových stránek nebo internetových zdrojů není pod naší kontrolou.

  Výslovně souhlasíte, že nejsme v žádném případě odpovědní a neodpovídáme ani za žádné informace, obsah, produkty, služby nebo materiály dostupné na webových stránkách třetích stran nebo v internetových zdrojích, ani za jakékoli domnělé nebo skutečné škody vyplývající z přístupu k takovým informacím, obsahu, produktům, službám nebo materiálům dostupných na webových stránkách třetích stran nebo v internetových zdrojích a z jejich užívání. 

 4. SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Jestliže budete používat Služby, požádáme Vás, abyste nám poskytli své osobní údaje nebo informace potřebné k poskytování Služeb, u nichž se požaduje Vaše potvrzení, a ke správě a zlepšování našeho vzájemného vztahu. Některé údaje a informace jsou nezbytné pro poskytování a správu Služeb, zatímco jiné údaje a informace nám umožňují Vás lépe poznat, a tedy přizpůsobit naše Služby Vašim potřebám.

  K těmto Podmínkám užívání jsou připojeny Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých je podrobně vysvětleno, které osobní údaje budou zpracovávány, a dále obsahují Vaše práva jako subjektu údajů, a zároveň Vám poskytnou všechny povinné informace.  

 5. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
 6. Náš obsah

  Služby, které zahrnují jakýkoli software používaný v souvislosti se Službami, a celý jejich obsah (například, nikoli však pouze, texty, redakční obsah, databáze, vzhled webových stránek, operační software, fotografie, obrázky, grafika, videozáznamy, zvuky, mapy, loga, ochranné známky, informace a jakékoli prvky všech druhů, tvořící Služby) (společně „obsah”) jsou chráněny platnými zákony a předpisy o autorských právech, ochranných známkách, vynálezech, průmyslových vzorech nebo jiných vlastnických nebo vyhrazených právech a jsou námi vlastněny a spravovány nebo k nim máme příslušná práva (licence) či můžeme taková práva (licence) k nim udělovat. 

  Udělujeme Vám tímto osobní, nevýhradní, celosvětové, nepřevoditelné, omezené a odvolatelné právo k přístupu ke Službám a k jejich užívání pouze k osobním účelům na jakémkoli počítačovém nebo mobilním zařízení po dobu, kdy budete užívat Služby.

  Pokud není v těchto Podmínkách užívání uvedeno jinak, nesmí se žádná část Služeb nebo obsahu kopírovat, rozmnožovat, zobrazovat, reprodukovat, znovu používat, zveřejňovat, vyvěšovat, veřejně vystavovat nebo provozovat, převádět, upravovat, překládat, používat k vytvoření odvozených děl, prodávat, postupovat, podlicenovat, zpětně analyzovat („reverse engineering”), zpětně sestavovat, zcela nebo částečně vyčleňovat nebo rozšiřovat v jakémkoli médiu, s výjimkou způsobů, které povolují příslušné právní předpisy.        

  Neplnění těchto povinností představuje případ porušení a může vést k sankcím podle občanského a/nebo trestního práva. My nebo naši poskytovatelé licencí si vyhrazujeme právo zahájit právní kroky proti komukoli, kdo tyto povinnosti neplní.

 7. Váš obsah

  Prostřednictvím Služeb můžete vytvářet, zasílat, ukládat do vzdáleného systému (uploadovat), vkládat, poskytovat nebo zpřístupňovat prostřednictvím Služeb informace, texty, redakční obsah, fotografie, obrázky, grafiku, videozáznamy, zvuky, zprávy, loga, ochranné známky a jakékoli materiály všech druhů, které posíláte, ukládáte nebo sdílíte při používání Služeb (společně „Váš obsah”).

  Zůstává Vám vlastnické a jakékoli jiné majetkové právo k Vašemu obsahu. Vytvářením, zasíláním, ukládáním do vzdáleného systému, vkládáním, rozšiřováním nebo zpřístupňováním Vašeho obsahu prostřednictvím Služeb souhlasíte s tím, že nám a našim přidruženým společnostem udělujete celosvětové, bezplatné, nevýhradní a převoditelné právo, včetně práva udělovat podlicence, k používání, rozšiřování, rozmnožování, reprodukování, zobrazování, veřejnému vystavování, zveřejňování, upravování, převádění do jiného datového formátu, využívání a překládání Vašeho obsahu v jakémkoli médiu a ve spojení se Službami v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. Toto právo zanikne uplynutím jednoho roku po zrušení Vašeho účtu bez ohledu na důvody, pro které je Váš účet zrušen. 

 8. VAŠE Závazky
 9. Uživatelský obsah a chování uživatele

  Některé funkce Služeb Vám umožňují sdílet Váš obsah a informace prostřednictvím Služeb, včetně sdílení informací na sociálních sítích. Jste však, a za všech okolností zůstanete jedinou osobou, která nese odpovědnost za užívání Služeb a za všechen Váš obsah.

  Zavazujete se, že nebudete Váš obsah nebo Služby ani jejich část používat k žádným nezákonným nebo nevhodným účelům, včetně, nikoli však výlučně:

  • k zasílání, rozšiřování, vkládání, ukládání do vzdáleného systému, předkládání nebo jinému předávání Vašeho obsahu nebo jeho části do/prostřednictvím Služeb v rozporu s veřejným pořádkem a morálkou, způsobem, který lze považovat za nezákonný, výhružný, sledování (stalking), obtěžující, násilný, zneužívající, škodlivý pro ostatní, mučivý, hanlivý, obscénní, nactiutrhačný, urážlivý, pornografický, zasahující do soukromí jiných osob, nenávistný nebo rasově, etnicky, diskriminačně nebo jinak nepřijatelný, nebo který podporuje či vyvolává nezákonnou činnost;
  • k zasílání, rozšiřování, vkládání, ukládání do vzdáleného systému, předkládání nebo jinému předávání Vašeho obsahu nebo jeho části do/prostřednictvím Služeb, jehož důsledkem je porušení jakýchkoli právních předpisů nebo nařízení nebo práv třetích osob, včetně jakéhokoli autorského práva, ochranné známky, obchodního tajemství, patentu, průmyslového vzoru, práva k duševnímu vlastnictví, práva na ochranu soukromí, práv na sdělování veřejnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv;
  • k zasílání, rozšiřování, vkládání, ukládání do vzdáleného systému, předkládání nebo jinému předávání jakékoli nevyžádané pošty („spamu”), marketingových materiálů, nevyžádané nebo nepovolené reklamy nebo k žádání ostatních uživatelů prostřednictvím Služeb o peníze nebo pomoc v jakékoli formě;
  • k používání/využívání jakýchkoli virů, časovaných bomb („time bomb”), cancelbotů, malwaru, červů, škodlivých kódů, vad, trojských koní, poškozených souborů nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů nebo programů vytvořených k tomu, aby narušovaly, ničily, omezovaly nebo zhoršovaly běžné provozování Služeb, serverů nebo sítí spojených se Službami;
  • způsobení újmy dětem nebo pokusům o způsobení újmy dětem jakýmkoli způsobem;
  • k vytváření falešné identity za účelem oklamání ostatních;
  • k používání technologie, automatizovaných systémů, například „botů”, „spiderů” nebo „crawlerů” nebo jiných prostředků ke shromažďování nebo přístupu k obsahu, ke kterému nemáte přístupová práva, nebo k veřejně nepřístupným částem Služeb;
  • k vytěžování dat, využívání robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a vytěžování dat;
  • k pokusům o testování, zkoumání nebo zjišťování zranitelnosti jakéhokoli systému nebo sítě spojené se Službami nebo k porušování bezpečnostních či ověřovacích prvků;
  • k inzerování nebo nabízení na prodej nebo ke koupi jakékoli zboží nebo jakékoli služby k jakémukoli obchodnímu účelu.

  Nesledujeme Váš obsah umístěný ve Službách. Nicméně, vyhrazujeme si právo, avšak nepřebíráme žádnou odpovědnost, kontrolovat Váš obsah a odstranit nebo vymazat, na základě našeho výlučného rozhodnutí, jakýkoli Váš obsah nebo jeho část, která je v rozporu s těmito Podmínkám užívání. Dále také nesledujeme a neomezujeme komunikaci mezi uživateli prostřednictvím Služeb.

  Výslovně berete na vědomí, že můžete při přístupu ke Službám nebo v rámci užívání Služeb obdržet obsah, zboží nebo Služby, které můžete považovat za nevhodné, nepřesné, zavádějící, hanlivé, neslušné nebo jinak urážlivé, nebo se s nimi setkat. V míře povolené platnými právními předpisy souhlasíte, že neneseme žádnou odpovědnost ohledně jakéhokoli takového obsahu ve Službách. Jestliže však zjistíte jakýkoli nezákonný obsah, informujte nás na kontaktní e-mailové adrese infoccm@unibail-rodamco.com.

  Nedodržení těchto Podmínek užívání může vést k varování a/nebo okamžitému pozastavení užívání Služeb či zrušení Vašeho účtu bez dalšího upozornění, aniž by tím byly dotčeny jakékoli právní kroky, které je možné podniknout.

 10. Vaše odpovědnost

  Nesete plnou odpovědnost za uchování důvěrnosti Vašich hesel a identifikačních údajů k Vašemu účtu. Neodpovídáme za jakékoli následky vyplývající z užívání Vašeho účtu jakoukoli neoprávněnou osobou. Odpovídáte také za všechny aktivity, k nimž pod Vaším účtem dojde. Zvolte si silné heslo
  a pravidelně jej měňte, abyste omezili rizika neoprávněného přístupu k Vašemu účtu.

  Jste a za všech okolností zůstanete jedinou osobou odpovídající za Váš obsah, který vložíte do Služeb, za Vaše používání Služeb a za všechny aktivity, k nimž pod Vaším účtem dojde. V důsledku toho odpovídáte za řádnou konfiguraci nebo přijetí všech vhodných opatření k udržení dostatečné bezpečnosti, ochrany a zálohování Vašeho obsahu, včetně Vašich vlastních dat a/nebo softwaru uloženého ve Vašem počítači a/nebo mobilním zařízení proti všem útokům

  Chápete a souhlasíte, že přistupujete ke Službám, stahujete nebo jinak dostáváte informace, materiály nebo data s využitím Služeb na základě Vašeho vlastního uvážení a na Vaši zodpovědnost, a výhradně odpovídáte za jakékoli poškození Vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat následkem stažení takových informací, materiálů nebo dat.

  Musíte si obstarat veškeré zařízení nebo vybavení (například počítač, mobilní telefon atd.) nezbytné pro přístup ke Službám a užívání Služeb v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními, například, nikoli však výlučně, se zákony o ochraně duševního vlastnictví.

 11. NAŠE ZÁVAZKY

  Služby, které poskytujeme, slouží pouze pro informační účely. I když vynakládáme veškeré přiměřené úsilí na to, abychom zajistili, že obsah Služeb bude v danou dobu přesný, úplný a aktuální, poskytují se Služby „tak, jak jsou k dispozici” a bez jakýchkoli záruk. Výslovně souhlasíte s tím, že Služby používáte výhradně na vlastní zodpovědnost.

  V rozsahu dovoleném příslušnými právními předpisy neodpovídáme (i) za škodu, ztrátu, újmu nebo jakékoli následky vyplývající z jakéhokoli používání Služeb nebo jejich obsahu nebo za Váš obsah, který případně vložíte do Služeb, a (ii) vůči Vám za jakékoli nepřímé škody, ztráty nebo újmy, ani za jakékoli nehmotné škody, ušlý zisk, ušlé příjmy, škody způsobené ztrátou možnosti užívání nebo ztrátou dat kvůli užívání nebo provozování Služeb.

  Výslovně berete na vědomí a souhlasíte, že (i) Služby nejsou bez vad nebo bez virů, (ii) připojení ke Službám obsahuje rizika spojená s jakýmkoli připojením a přenosem na Internetu
  a v telekomunikačních sítích, zvláště s ohledem na rychlost datového přenosu, informační dotazy nebo dobu reakce na dotaz a na technický výkon, (iii) nijak neovládáme sítě a webové stránky třetích stran, ke kterým můžete získat přístup během používání Služeb, (iv) neodpovídáme za žádnou ztrátu dat, neuložení, doručení na nesprávnou adresu/místo nebo pozdní doručení jakýchkoli dat nebo materiálů prostřednictvím Služeb, a (v) neposkytujeme žádné záruky, ať už výslovně vyjádřené nebo dovozené, včetně záruk za prodejnost / dostatečnou jakost nebo vhodnost pro účel nebo potřebu obsahu a Služeb.

 12. SPECIFICKÁ USTANOVENÍ, KTERÁ SE TÝKAJÍ NAŠEHO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU A fyzických VĚRNOSTNÍCH KARET

  Náš věrnostní program je bezplatný a umožňuje Vám využívat nabídek, akcí a informací vztahujících se k našemu věrnostnímu programu, jak je dále popsán na našich webových stránkách.

  Abyste mohli využívat výhod našeho věrnostního programu, musíte si u nás vytvořit specifický účet, jak je popsán níže. Chcete-li využívat nehmotnou verzi věrnostní karty a/nebo jiné Služby, které nabízíme prostřednictvím našich mobilních aplikací nebo webových stránek, včetně věrnostního programu, prostudujte si výše uvedená všeobecná ustanovení vztahující se k registraci a účtu
  („Registrace a účet”).

   

  Náš věrnostní program a fyzická věrnostní karta jsou Vám k dispozici na požádání jedním z níže uvedených způsobů:

  • v nákupním centru: (i) jděte přímo na infostánek našeho nákupního centra; (ii) vyplňte do příslušného formuláře požadované informace, a (iii) hosteska Vám okamžitě založí a vydá Vaši osobní věrnostní kartu, nebo
  • prostřednictvím našich webových stránek: (i) navštivte naše webové stránky a vyplňte registrační formulář vztahující se k věrnostnímu programu, který je dostupný na našich webových stránkách, nebo použijte svůj účet na Facebooku, Googlu nebo Twitteru; (ii) bude Vám přidělen identifikační kód, který Vám zašleme elektronickou poštou; (iii) vytiskněte si zprávu elektronické pošty a přineste ji na infostánek příslušného nákupního centra,
   a (iv) hosteska Vám okamžitě založí a vydá Vaši osobní věrnostní kartu.

  Rozhodnete-li se využívat jiných Služeb nebo nehmotnou verzi věrnostní karty, byla-li Vám již věrnostní karta vydána, postupujte podle výše uvedených všeobecných ustanovení ohledně registrace a účtu („Registrace a účet”), zvláště podle pokynů k vytvoření účtu s použitím věrnostní karty, kterou jsme Vám již vydali.

  V každém případě se zavazujete, že nám poskytnete přesné a úplné údaje a že budete takové údaje aktualizovat, kdykoli to bude potřebné.

  Berete na vědomí, že věrnostní program a věrnostní karta je vždy založena/vydána pro konkrétní osobu a vyhrazena výlučně k jejímu vlastnímu, osobnímu a nikoli podnikatelskému nebo profesnímu použití. Věrnostní program ani věrnostní karta se nemohou převádět nebo postupovat a věrnostní karta neslouží v žádném případě jako platební karta. Plně odpovídáte za zachování důvěrnosti Vašich hesel a identifikačních údajů k účtu. Neodpovídáme za žádné následky vyplývající z používání Vašeho účtu neoprávněnou osobou. Odpovídáte za všechny aktivity, k nimž dojde pod Vaším účtem. Zavazujete se, že nás budete neprodleně informovat na kontaktní e-mailové adrese infoccm@unibail-rodamco.com  o jakémkoli nepovoleném použití Vašeho účtu pro přístup ke Službám.

  Souhlasíte s tím, že můžeme věrnostní program kdykoli a z jakýchkoli důvodů dle našeho výlučného uvážení upravit či pozastavit.

  Systém používaný v rámci věrnostní karty je založen na technologii RFID (identifikace na rádiové frekvenci, „Radio Frequency Identification”). Technologie RFID využívá elektromagnetická pole k přenosu dat za účelem automatické identifikace a sledování tagů připojených k věrnostní kartě. Pokud Vám však tento postup nevyhovuje, používejte nehmotnou verzi věrnostní karty, která je dostupná prostřednictvím naší mobilní aplikace.

 13. SPECIFICKÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZJIŠŤOVÁNÍ POLOHY
 14. Služba „Meet My Friends”

  Prostřednictvím některých našich mobilních aplikací nabízíme Službu nazvanou „Meet My Friends”. K této Službě můžete mít přístup, pokud jste si u nás vytvořili účet, a to pouze prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu. Další informace o registraci najdete výše v oddílu všeobecných ustanovení vztahujících se k registraci a účtu („Registrace a účet”).

  Služba „Meet My Friends” umožňuje svým uživatelům sdílet údaje o tom, kde se v našem nákupním centru nacházejí, s přáteli, kteří rovněž používají službu „Meet My Friends”. Uživatelé tak mohou navštívit nákupní centrum odděleně a přitom vědět, kde se nacházejí jejich přátelé, a sejít se na určitém místě nebo si navzájem navrhnout místo setkání. Navíc budete rovněž schopni prostřednictvím služby „Meet My Friends” příležitostně najít některé naše zaměstnance nebo dodavatele, kteří mají na starosti určité úkoly v rámci nákupního centra (např. osobní nákupní asistenti, šéfkuchaři zajišťující kurzy vaření).

  Aby byla Vaše poloha viditelná na mapě, bude třeba, abyste si aktivovali funkci Bluetooth ve svém chytrém telefonu. Chcete-li pouze kontrolovat mapu a umístění Vašich přátel, aktivace funkce Bluetooth se nevyžaduje.

  Při Vašem prvním připojení ke službě „Meet My Friends” od Vás budeme požadovat souhlas se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu a se sdílením příslušných údajů o Vaší poloze.

  Jestliže budete souhlasit se zjišťováním údajů o poloze Vašeho mobilního telefonu a se sdílením těchto údajů, bude služba aktivní okamžitě i při jakýchkoli spojeních v budoucnosti, kromě případů, kdy použijete funkci „viditelný/neviditelný”, která je k dispozici přímo na mapě, k dočasné změně Vašeho nastavení zjišťování polohy. Zjišťování polohy můžete také kdykoli trvale zakázat v nastavení Vašeho profilu.

  Jestliže jste k vytvoření účtu u nás použili svůj účet na Facebooku, Googlu nebo Twitteru, budete moci zjistit polohu svých kontaktů, které rovněž používají službu „Meet My Friends”, na takové sociální síti a budete je moci požádat, aby s Vámi sdíleli svou polohu.

  Vaše pravidla pro sdílení polohy však můžete upravit prostřednictvím nastavení účtů, jestliže si vyberete jednu z níže uvedených možností:

  • chcete být viditelní pro všechny ostatní uživatele služby „Meet My Friends”; nebo
  • chcete být viditelní pouze pro své přátele, nebo
  • nechcete být viditelní pro žádné uživatele služby „Meet My Friends”.

  Parametry ochrany soukromí, které jste nastavili, budou zaznamenány a uplatní se pokaždé, když použijete mobilní aplikaci. Kromě toho budete mít kdykoli přímý přístup k funkci „viditelný/neviditelný” přímo na mapě, abyste mohli dočasně změnit nastavení ochrany soukromí po dobu právě probíhajícího užívání mobilní aplikace. 

  Polohu mimo nákupní centrum nebudete moci sdílet. Funkce zjištění polohy se aktivuje pouze pomocí signalizačních majáků instalovaných ve společných prostorách nákupního centra.

  S ohledem na výše uvedené výslovně souhlasíte s tím, že některé funkce služby „Meet My Friends” jsou založené na údajích o zjišťování polohy, zvláště na údajích o poloze Vašeho mobilního telefonu v našem nákupním centru.

  Proto mohou pro účely poskytování Služeb některé funkce služby „Meet My Friends” požadovat, aby nám byly předány Vaše údaje pro zjišťování polohy, a tyto údaje budou sdíleny se všemi ostatními uživateli Služeb nebo pouze s Vašimi přáteli, podle toho, jak máte Služby nastaveny.

  Jestliže souhlasíte se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu a se sdílením Vašich údajů o zjišťování polohy, souhlasíte s užíváním Vašich údajů o poloze ostatními uživateli, jak je popsáno výše, a třetími stranami, a s jejich sdílením.  Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů na adrese http://centrumcernymost.cz/privacypolicy.

 15. Jiné Služby

  Na základě Vašeho předem daného souhlasu můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje vztahující se ke zjišťování Vaší polohy v našem nákupním centru při Vašem přihlašování v našich mobilních aplikacích nebo užívání našich mobilních aplikací pro účely měření četnosti a délky Vašich návštěv
  a Vašich tras v rámci našeho nákupního centra. Na základě takové četnosti, trvání a tras Vám na základě Vašeho předchozího souhlasu udělíme věrnostní výhody a poskytneme propagační materiály.

  Při prvním přihlášení v naší mobilní aplikaci si vyžádáme Váš souhlas se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu. Jestliže budete souhlasit se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu, bude tato funkce dostupná okamžitě i při příštích připojeních k naší mobilní aplikaci a jakýchkoli budoucích návštěvách našeho nákupního centra. Zjišťování polohy můžete kdykoli zakázat prostřednictvím nastavení Vašeho mobilního telefonu.

  Jestliže souhlasíte se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu a se sdílením Vašich údajů o poloze, souhlasíte s užíváním Vašich údajů o poloze třetími stranami a s jejich sdílením. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany soukromí na adrese http://centrumcernymost.cz/privacypolicy

 16. DALŠÍ SLUŽBY

  Abychom usnadnili a zkvalitnili Vaše návštěvy našich nákupních center, vyvinuli jsme nové služby Smart Park and In & Out. 

  Když se přihlásíte ke svému účtu, abyste mohli používat službu „Smart Park”, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom umožnili nalezení Vašeho osobního automobilu pomocí údajů pro zjišťování polohy v parkovacích prostorách našich nákupních center. Pokud se však ke svému účtu nepřihlásíte, nebudou se žádné takové osobní údaje zpracovávat.

  Chcete-li využívat výhod služby „In & Out”, budeme zpracovávat osobní údaje, které jste nám poskytli při vytváření Vašeho účtu, jak je uvedeno výše, a dále údaje z Vaší státní poznávací značky, které umožňují automaticky otevírat parkovací závory, když přijíždíte do našich nákupních center nebo z nich odjíždíte.

  Kromě toho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje při využívání služeb „Smart Park” a „In & Out”, abychom Vás informovali o jakýchkoli nových službách, které případně vyvineme, a které by pro Vás mohly být zajímavé.

  Tyto osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, ani je nezpřístupňujeme třetím stranám, a nepoužíváme je k jiným než výše uvedeným účelům. Podrobné informace o Vašich právech jsou obsaženy v našich Zásadách ochrany osobních údajů, jež jsou součástí těchto Podmínek užívání.

 17. převod

  Udělujete nám oprávnění převádět, postupovat nebo delegovat jakákoli z našich práv a povinností podle těchto Podmínek užívání jakékoli třetí straně.

 18. oddělitelnost

  Jestliže bude jakákoli část těchto Podmínek užívání považována za neplatnou, neúčinnou nebo
  z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, nemá tato skutečnost vliv na tyto Podmínky užívání jako celek, a zbývající část těchto Podmínek užívání zůstane platná a účinná v plném rozsahu.

 19. aktualizace podmínek užívání

  Tyto Podmínky užívání můžeme příležitostně upravit nebo aktualizovat. Jakékoli změny těchto Podmínek užívání nabydou účinnosti zveřejnění upravených Podmínek užívání prostřednictvím Služeb. V případě změn, které budeme považovat za významné, a které budou dle platných právních předpisů vyžadovat Váš souhlas, Vás budeme informovat prostřednictvím Služeb, a podle potřeby si vyžádáme Váš souhlas.

 20. rozhodné právo a řešení sporů

Tyto Podmínky užívání se řídí zákony země, v níž jsme registrováni, a vykládají se v souladu s nimi, a podléhají výhradní soudní pravomoci takové země.